અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ Join Now
અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાઓ Join Now

Rani-ki-Vav (the Queen's Stepwell) Amazing workmanship @ Gujarat


ગજબની ટેક્નોલૉજી, રાણીની વાવનો અદભૂત વિડીયો, તમે ક્યારેય નહીં જોયો હોય. 
તમે જેમ મોબાઈલ ફેરવશો તેમ તેમ તમને રાણીની વાવનો અદભૂત નજારો જોવા મળશો. 

Image of Rani ki Vav photos, rani ki vav mahal, rani ki vav in hindi, rani ki vav in indian currency, rani ki vav from ahmedabad, rani ki vav history in gujarati pdf, rani ki vav note
which queen constructed rani ki vav

rani ki vav surprise video

 

Rani Ki Vav Shocking Videos:- Rani Ki Vav was constructed in the early 11th century AD on the banks of Saraswati river as a monument to a king. The stepwell is a unique form of groundwater resource and storage system in the Indian subcontinent and dates back to the 3rd millennium BC. They evolved over time into a pit in the sandy soil for elaborate multi-storey works of art and architecture. The Rani-ki-Vav stepwell was built at the height of craftsmanship and Maru-Gujara architectural style, which reflects the mastery of this intricate technique and the beauty of detail.

Rani Ki Vav - Gujarat Tourism

Designed as an incense temple highlighting the purity of the water, it is divided into seven levels of stairs with sculptural panels of high artistic quality; Over 500 doctrinal sculptures and over a thousand secondary sculptures combine religious, mythological and secular notions, often referring to literary works. The fourth level is the largest and is led into 9.5 m by a rectangular tank at a depth of 23 mm. The well is located on the western side of the property and consists of a shaft 10 mm in diameter and 30 meters deep.

Rani-ki-Vav Patan is an exceptional example of groundwater architecture typical of the Indian subcontinent, located on the banks of the Saraswati River at Stepwell. Originally built as a monument in the 11th century CE, the stepwell was built as a religious as well as a functional structure and was built as a temple dedicated to the purity of water. Rani-ki-Vav is a single component, water management system divided into seven levels of stairs and sculptural panels of high artistic and aesthetic quality. It is oriented in an east-west direction and is connected to all the main components of the stepwell, including a one-step corridor starting from ground level, a series of four pavilions with increasing volume of stories to the west, tanks and wells. . . As a tunnel shaft. Over five hundred doctrinal sculptures and over a thousand secondary sculptures combine the religious, mythological and secular image, often referring to literary works.

Rani Ki Vav, Gujarat - Information, Facts, History, Architecture

Rani-ki-Vav impresses not only by its architectural composition and technical achievements in water source and structural stability, but also by its sculptural decoration, true artistic mastery. The interior of the stepwell with its unique aesthetic character, with its ornamental vision and proportion of sculptures and filled and empty spaces. The setting enhances these qualities in such a way that the well suddenly descends below the plain, which reinforces the vision of the space.

Read More About Rani ki vav @Wikipedia

Conservation and Management Requirements
The property is protected as a National Monument by the provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites Act, 1958, as amended by its 2010 amendment and is accordingly governed by the Archaeological Survey of India (ASI). It is formally designated as an Ancient Monument of National Importance and is surrounded by a protective non-development area of ​​100 meters for all sides of the architectural structure. The second revised development plan adopted includes a buffer zone, which ensures its protection from any improper development.

rani ki vav history in gujarati pdf


Important Link

Rani ki Vav amazing Videos

Click HereGovtjobnews.in here: Exam Notification, Exam Date, Exam Fees, Syllabus, Online Application Process, Exam Preparation Tips, Exam Study Material (General Knowledge-GK, Current Affairs , Gujarati and English Grammar, Mathematical Reasoning so Daily visit my site govtjobnews.in govtjobnews.in is All in one Education information website, like primary Education paripatra & GR, std 1 to 8 all material, textbook, adhyayan nishpattio, Teachers Edition, Timetable, sce patrako, xamtao, pragna material all information so Daily visit This Site govtjobnews.in for More Updates