અટલ પેન્શન યોજના | Atal Pension Yojana Benefits, Rules, Documents List, Application Form in Gujarati

અટલ પેન્શન યોજના | Atal Pension Yojana Benefits, Rules, Documents List, Application Form in Gujarati

નાની બચત પણ મોટું વળતર આપતી એવી,,, અટલ પેન્શન યોજના વિશે જાણો
> 18 વર્ષના નાગરિકો માટે ફક્ત રૂ. 210 ના પ્રિમિયમમાં દર મહિને મળશે 5000 રૂ. પેન્શન

imp Points
Atal Pension Plan Form, Atal pension plan 2021, Atal pension yojana in gujarati, Atal pension scheme pdf, atal pension yojana calculator

Main issue of Atal Pension Yojana
Eligibility for Atal Pension Yojana
Key Terms of Atal Pension Yojana
atal pension yojana form pdf
Information about Atal Pension Yojana
Atal Pension Yojana Documents
Benefits of Atal Pension Yojana
Atal Pension Yojana Chart
How to Apply Online for Atal Pension Yojana
Bank list under Atal Pension Yojana
Atal Pension Yojana Helpline Number
Consideration of Atal Pension Yojana Atal Pension Yojana 2021Hello readers, today we present detailed information about the Atal Pension Yojana implemented by the Government of India. Atal Pension Yojana was implemented in the budget of 2015-16 to provide security to the poor, deprived and unorganized sector workers in the country. This scheme was earlier known as Swavalamban Yojana.

For the safety of the citizens of the country, the Government of India runs many schemes under Jan Dhan Se Jan Suraksha including Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (330), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (12) etc. Atal Pension Yojana has been started by the Central Government from 1st June 2015. To avail this scheme premium has to be deposited in the bank/post account every month. For which the age of the beneficiary should be between 18 to 40 years. After paying regular premium, at the age of 60, you will start getting pension from 1000 to 5000.

Eligibility for Atal Pension Yojana


Atal Pension Yojana has been implemented by the Government of India and eligibility has been determined for it.

One must be an Indian citizen to avail the benefits of this pension scheme.

The age of the beneficiary should be 18 to 40 years.

The beneficiary applying should have a bank or post savings account. Aadhar card and mobile must be linked in that bank or post account.

Beneficiaries with government pension will not get the benefit of Atal Pension Yojana.

Source: Official website of the government jansuraksha.gov.in/


Key Terms of Atal Pension Yojana


Beneficiaries joining the scheme should have a savings account with the bank or postal department.

Birth certificate or life certificate or other age document is required to verify the age of the beneficiary between 18 to 40 years.

Premium installment cannot be paid in cash. Installments can be paid only by debiting the savings account.

The amount of premium will be determined based on the age of the beneficiary and the amount of pension.

Beneficiaries with savings account are required to have a minimum balance in their bank or post account + balance equal to the premium amount.

If the premium is not paid within 6 months, the account will be frozen. If the premium is not paid for 12 months, the account will be deactivated and if the premium is not paid by the beneficiary for 24 months, the account will be closed.

The subscriber can increase or decrease the amount of pension. But only those who can do that in April of that year and once in a year.

Under the Pradhan Mantri Atal Pension Yojana, on the death of the beneficiary, his spouse will be entitled to the amount of pension determined by the beneficiary for life. And if there is no spouse, then the nominee will be entitled to the amount of pension police.

The amount of premium paid by the beneficiary under Atal Pension Yojana is deductible under section 80-C as per the Income Tax Act.

atal pension yojana form pdfThe form of Atal Pension Yojana is published in the prescribed format by the Government of India and Public Safety. Which can be obtained from the link given below.

Information about Atal Pension Yojana


Article : Atal Pension Yojana

finance department

citizen of beneficiary country

Official Website:- Click Here

Atal Pension Yojana Documents


Account can be opened under APY in a bank or postal department. For which the beneficiary needs the following documents.

 1. Aadhar card
 2. mobile number
 3. Birth certificate or proof of residence or other proof of age
 4. election card
 5. Address proof
 6. passport size photo

Benefits of Atal Pension Yojana


Beneficiaries under Atal Pension Yojana (APY) are benefited at the retirement age of 60 years. Apart from this, the benefits of this scheme are given below.

Only Indian citizens will get the benefit of this scheme.

Beneficiaries will get the benefit of Atal Pension Yojana after 60 years of age.

As per the premium under the plan, you will get Rs. 1000 to 5000 per month.

The premium amount will be decided on the basis of age.

If any 18 year old beneficiary wants to get 5000 pension under this scheme then he has to deposit premium of Rs 210 per month.

If 40 year old beneficiary wants to get 5000 pension, then he has to deposit Rs. 1454/- as premium per month.

Atal Pension Yojana Chart


Under APY scheme, the beneficiary has to pay premium every month for 18 to 40 years under Atal Pension Yojana. But the Atal Pension Yojana calculator needs to be done properly, so that you can take advantage of this scheme by studying the Atal Pension Yojana chart properly.

How to Apply Online for Atal Pension Yojana


APY account can be opened in any nationalized bank or post office to avail this scheme. An online account can also be opened under Atal Pension Yojana. Following is the explanation for Atal Pension Yojana SBI Online Account.

To apply online for Atal Pension Yojana, one has to log in to internet banking of SBI Bank.

After logging in to SBI, click on e-Services. In which click on Social Security Scheme.

In which three options named PMJJBY / PMSBY / APY will appear. In which click on APY (Atal Pension Yojana).

In which the Atal Pension Yojana online form will open. In which you have to fill all the details. Like account number, name, age, address etc.

There will be different options for pension. The premium will be decided on the basis of age. Accordingly, your account will be opened under Atal Pension Yojana.


Bank list under Atal Pension Yojana


The benefit of this scheme can be applied in a nationalized bank authorized by the Reserve Bank of India and the post office of the Indian Postal Department. You can easily get the Atal Pension Yojana form in these government banks.

 • State Bank Of India (SBI)
 • Central Bank Of India
 • bank of india
 • Bank Of Baroda
 • HDFC bank
 • ICICI Bank
 • Bank Of Maharashtra
 • UCO Bank
 • Punjab And Sind Bank
 • Indian Overseas Bank
 • axis Bank
 • Union Bank of India

Atal Pension Yojana Helpline Number


The Government of India has announced the Atal Pension Yojana Helpline. For any problem, query or more information regarding this scheme, you can contact on toll free number.

Helpline Number:- 1800110001/18001801111


અટલ પેન્શન યોજના | Atal Pension Yojana Benefits, Rules, Documents List, Application Form in Gujarati 


અટલ પેન્શન યોજના | Atal Pension Yojana Benefits, Rules, Documents List, Application Form in Gujarati

Post a Comment

Previous Post Next Post