બાળકો માટે મોબાઇલની મેજીક સ્લેટ એપ્લિકેશન | Magic Slate App for kids

તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉપયોગી એપ.

😍 જાદુઈ સ્લેટ

આ ગેજેટ થી તમારા ફોનની ડિસ્પ્લે બની જશે મેજીક સ્લેટ, તમે પ્રિયજન નું નામ લખી ફોટો પણ લઈ શકો, તો બાળકો ચિત્રો દોરી ને આનંદ પણ લઈ શકે, એક વખત અવશ્ય જુઓ 🔯

Magic Slate App for kids to drawings practice
Magic Slate is Amazing app for kids to draw and color or practice alphabets, numbers, drawings

Children’s can learn with fun to paint, read and write, Your babies can write and draw and train your baby’s interest in painting and creative thinking, repeat as many times you want using this digital slate and an enjoyable experience of Reading and writing with multi-color.

Key Features of Magic Slate Application
✓ Draw creative pictures using fun brushes and tools
✓ Kids can learn drawing or writing alphabets and numbers
✓ Save your drawings in mobile.
✓ Kids can begin their study with this amazing app
✓ Multiple brush size are available
✓ Share and print your kid’s drawings and art work with family and friends
✓ Eraser available to make corrections
✓ Multicolored pallet available to choose and draw painting

Don’t keep “Magic Slate Pro” app a secret! We grow with your support, keep sharing 🙂

Please don’t leave negative feedback! Instead, please contact us @ ng.labs108@gmail.com and we’ll do our best to solve your issues.

Download Magic Slate Apps From here

What’s New
Magic – Slate is continuously adding new features, please use the latest version of Magic Slate for the best user experience. This release contains the following features.

✓ Supported new storage, please save your current drawing into My Art Gallery and restore it once the app is updated.
✓ Included new brushes rainbow brush and gradient brushes.
✓ My Art Gallery screen completely redesigned.

Post a Comment

Previous Post Next Post