Showing posts with label APPLICATIONS. Show all posts
Showing posts with label APPLICATIONS. Show all posts

Weather & Radar - Storm Radar App

Local and national forecasts, weather radar, severe weather & rain tracker


મહત્વપૂર્ણ લિંક

વાવાઝોડા ની લાઇવ અપડેટ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

વાવાઝોડા ના સમાચાર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવતું બુલેટિન વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

ક્યાં ક્યાં વિસ્તારમાં વરસાદ પડશે ? જાણો લાઈવ હવામાન ની અપડેટ તમારા મોબાઇલમાં


રાજ્યમાં બિપ્રોજોય વાવાઝોડા ની સંભવિત વ્યાપક અસર ને અનુલક્ષી ને દરીયા કિનારા ના 6 જિલ્લાઓ દ્વારિકા, પોરબંદર, કચ્છ, મોરબી, જામનગર અને જૂનાગઢ માં શાળા પ્રવેશોત્સવ હાલ પૂરતો મોકૂફ રાખવા નો મુખ્ય મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે નિર્ણય કર્યો છે.

રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ  આ શાળા પ્રવેશોત્સવ હવે ત્રણ ને બદલે બે દિવસ એટલે કે 12 અને 13 જૂન ના દિવસો એ યોજાશે.


Key features of the Weather & Radar app:

• Accurate weather forecast
• Innovative weather, temperature and wind radar
• Real-time weather alerts, rain and hurricane tracker
• Local air quality forecasts (AQI)
• UV index and coastal conditions
• Weather, climate and environment news

🌞 Weather App
Be ready for all weather conditions this spring with Weather & Radar’s app, with accurate current weather reports and future conditions at your exact location in the US and around the world.

🌦 Weather Forecast
The latest forecasts for temperature and wind, probability of rain or thunder, sunshine duration and severe storm risk. Detailed data on air pressure, humidity levels and UV-Index. Plan further ahead with the 14-day weather trend.

Weather Map
Discover our industry-leading weather radar, including high-resolution satellite, rain radar, wind and storm areas. The enhanced weather maps allow you to track real-time meteorological conditions down to city and county level.

🌩 Weather Alerts
Using the latest weather modelling and storm tracking technology, our weather alert service will always keep you updated about dangerous severe weather conditions in or close to your area.

📰 Weather News
Our team of editors will bring you the latest weather, climate and environment news, including expert analysis and videos during high impact weather events. From hurricanes to tornadoes and floods, we have got you covered!

🌊 Coastal Conditions
You can rely on Weather & Radar's free app to get the latest lake and ocean temperatures as well as frequently updated beach and nearshore weather, wind + wave conditions.

⛈️ 90-Minute Trend
Our 90-minute nowcast feature gives you all the local and time-critical data you need, using a blend of weather observations and high-resolution models to pinpoint the movement and arrival times of rain or storms around your location.

🌎 World Weather
Save any location and see current conditions for any number of global locations in our weather app. Global weather data and rain radar at your fingertips!

Use the weather app free of advertising with the in-app purchase and profit from the option to personalize your main page!

Download This App

મહા શિવરાત્રી LIVE દર્શન,, ફોટો ફ્રેમ,, WhatsApp Stickers,, Status

Create festival banner, all wishes & greeting cards, & social media banners

Making a banner for Social Media Marketing or your business purpose is no more a challenge. With quick and simple features, you can create an Ad offer, Poster, Pamphlet, or a promotional post for your WhatsApp Business App.

So, download the Digital Banner app, and start exploring your creativity by editing, cropping, adding effects and mixing it with the high quality picture. Yes, you can add wonderful stickers and customize the theme that would transform your regular post into a finely tuned professional post.

A few of the most popular features of Festival greeting card maker App are-

⦁ Customize the text, logo and theme – Crop and Rotate ⦁ Easy to download and easy to share ⦁ Over 100+ Categories are available like ⦁ Festivals ⦁ Greetings ⦁ Motivational ⦁ Business ethics ⦁ Devotional ⦁ Inspirational thoughts ⦁ Good Morning & Good Night ⦁ Happy Birthday and Anniversaries, Death Anniversaries Wishes and many more. ⦁ Full support on the editing tools – Redo/Undo Changes ⦁ Free graphical app with personalized offers and discounts Days & Festival's celebration like as Republic, Independence, April Fool, Blood Donor, Earth, Eid Milad, Fathers, Mothers, Women's, Friendship, Gujarat, Labor, Teachers, Technology, Valentine, Water, Cancer, Environment, Health, Wildlife, Nontobacco, AIDS, Doctors, Youth Day, Lohri, Makar Sankranti, Pongal, Holi, Basant Panchami, Shivaratri, Baisakhi, Rama Navami, Ramadan, Raksha Bandhan, Janmashtami, Ganesh Chaturthi, Navratri, Durga Ashtami, Karwa Chauth, Narak Chaturdashi, Diwali, Gudi Padwa, Pateti, Onam and many more. and also we provide Gods and Freedom fighters Birth Anniversaries.
This is one of the best Festival banner maker app trusted by millions of users for Business Brand Promotion and creating status-specific posters. From professional to casual messages, you can use this ideal Best wishes app that gives you an opportunity to keep your brand updated and activated.

If you share its post on your WhatsApp status and other social media handles like Facebook, Instagram, and Twitter, it will improve your networking and give a reason to expand your business across the globe.

“A friend is someone who knows all about you and still loves you.” Friendship Day is here... If your friend is far away, reach out to him/ her with our friendship day e-cards and bridge the miles with these warm and cute wishes. ect day to reach out to all your friends with our warm and cute happy friendship day e-cards.

Friendship Day is enthusiastically celebrated every year by many countries. The traditional celebrations include meeting with friends and exchanging of cards, flowers and gifts.

Latest & new friendship greeting E-cards to impress your friend.

A true friendship is one, where the individuals do not have to be formal and that the comfort level which each share with each other is of enormous quality.

Celebrate the special bond you share with your best friend with these cute and loving friendship greetings.

Send one of our greeting cards, stickers, quotes/messages on friendship day to wish them.

Design your own friendship cards with friendship wishes. Personalize your message and add a photo for a personal touch.

Friendship day greetings to make friendship day greeting cards using photo effects, wishes, stickers and messages.

You can share greetings, stickers, wishes or messages with friends and family on social apps like Whatsapp, Twitter, G+, Facebook, Hike, Line, WeChat and others. It works without internet too. You can save or share the final photo.

So, download this Business marketing post maker app and start connecting with your prospects or past clients. Show them how active you are and give a reason to start working on the next project. Download now and explore this WhatsApp status maker app! But, how do I create a banner?

⦁ Go to the Play Store and type ‘Digital Banner App’ and Download it ⦁ Select the 100+ categories from festivals to theme based ⦁ Start making your banner and explore similar options in the app ⦁ Save your poster and Start Downloading ⦁ Share to your Story or Status Isn’t that so simple and quite user-friendly? Yes, this is one of the best Banner Making App for Social media application to increase your business and grow your community.

We know, Hiring a Graphic Designer for brochure and post, could be a costly affair. And therefore, we have designed this Best greeting card maker app especially for your designing requirement where you don’t require any specific skills or knowledge. Starting editing in our pre-built templates. Believe it or not you will love it, DEFINITELY!


Download kite frem app-1

Download kite frem app-1

Download kite frem app-1


In fact, people called it the Best WhatsApp business app because you can create n number of posters just within a second and easily download WhatsApp status video and photo.

So, both for Digital marketing or a new product launch, download this app and get started. It is ideally perfect for making festival images, festival photo poster maker, festival banner maker with photo and text, festival video status maker, business festival posters & digital poster maker.

Socratic by Google APK – No.1 learning app, powered by Google

Need to get unstuck? Socratic can help! This learning app, powered by Google AI, helps you understand your schoolwork at a high school and university level. Ask Socratic a question and the app will find the best online resources for you to learn the concepts. Socratic supports most high school subjects.


Socratic by Google APK KEY FEATURES

– HELPFUL RESULTS
Use your voice or camera to connect to online resources and understand any problem.

– EVERYTHING YOU NEED IN ONE PLACE
Find videos, step-by-step explanations, and more to learn subjects at your own pace.

– EXPERT-CREATED STUDY GUIDES
Socratic partnered with teachers and experts to bring you visual explanations in each subject, so you can learn the concepts behind any problem.

– WORKS FOR ALL YOUR SUBJECTS
Currently includes Algebra, Geometry, Trigonometry, Biology, Chemistry, Physics, History, and Literature. More to come!

$ads={1}
મહત્વપૂર્ણ લિંક્સSocratic by Google APK

Socratic is an education tech company that offers a mobile app for students. The app uses AI technology to help students with their homework by providing educational resources like videos, definitions, Q&A, links and more. Socratic by Google APK

Socratic was first launched as a web product in 2013 by Chris Pedregal and Shreyans Bhansali, in New York City, United States. They launched their app under the same name in 2016. Socratic by Google APK

In March 2018, Socratic was acquired by Google for an undisclosed amount. The acquisition was kept secret from the public until August 2019, when the Founder and CTO (now engineering manager) Shreyans Bhansali announced that the company had joined Google. The wake of news was accompanied by a redesigned iOS app.

Starting from August 2018, Socratic became no longer available for user contributions; past contributions were kept, but it was no longer possible to ask, answer, or edit questions

The Socratic app utilizes artificial intelligence to accurately predict which concepts will help a student solve their question. Over months, millions of real student questions were analyzed and classified. Then the app uses that data to guess on future questions and provide specific education content. Socratic by Google APK

Socratic App : Click Here

The app works by letting students take a photo of a homework question, a feature that was later added to Google Lens. Using Optical character recognition (OCR), the app is able to read their photo and classify it using the technology described above. Students receive various “cards” in the app with different learning resources such as definitions, YouTube videos, Q&A, and original content and illustrations written by the Socratic.org web community. Socratic by Google APK

In January 2017, Socratic added additional Math features to the app, including step-by-step equation help and graphs.

Signature Maker allows you to create signature with decent & attractive styles

Signature Maker to my mobile name eng App riview and download link 

Signature Maker- Signature Creator Real is Now a days everybody have his own signature in his life and everybody desires for his best signature. To make best  signature digital Signature Maker- Signature Creator Real  this is  a best signature app. best sign app , Do Signatures with diffrent styles. Signature Maker- Signature Creator Real name and style of signature with real designs

, this is a free signature making app with huge collection of fonts and style.This new signature making app you can use as auto signature maker app that offers you to

 write with your own fingers on certain screen of signature writing app you have just write on signature and it faciltate to develop your signature.you an make signature 


of any word and text you want to write in whatever style you can use signature art and just write certain name, This signature designer designs it  automatically add

 signature, create a signature with automatic signature font. This auto signature generator app can be any signature name then you can save that auto signature.


. by using this signature maker by name app You can share that created signature that is name art,digital signature text through auto signature app to anyoe and share it to anyone, you do not need online signature maker if you


 have good signature generator app. you just need to use this signature generator app and enter the text you want to genertae the txt rest working is done automatically by app

by just pressing the enter button.this is a Cool signature creator app should with you in your androids phone. this signature drawing or for signature designer 


કર્મચારીઓને રજા / મુખ્ય મથક છોડવાની પરવાનગી ન આપવા બાબત

you must have digital signature creater app 2019. this is a Stylish signature maker solve your question of how to make real  signature. this is the latest and special signature 

maker app with very cool features.

there are the following featurs of signature maker app :

Download Application 

* open signature maker app in your android phone.

* Enter your name in the txt bar and select your colors random or selective.

* choose Font of your choice or click on Next style.

* Save and share your created Image.

this signature art and name maker app of 2019 will be the best signature maker app and latest signature app because of its features.

Download and use this app. Rate us and give us feed back if you feel any problem our team will work on it to make it more reliable and user freindly.

Thank you.

Download Application 

Phonepay Up, Payment, Recharge // Top 10 Features of The Phonepay App Best

PhonePe UPI, Payment, Recharge
Phonepe App is the most popular payment app now. PhonePe UPI, Payment, Recharge You will find approximately all merchants are using this payment app. Here we will discuss the top 10 features of PhonePe App.

વધ પરત બદલી કેમ્પ અંગેનો 8/9/2022નો પરિપત્ર જોવા ફોટા પર ક્લિક કરવું 👇👇👇

 
 

1. Easy Interface
Phonepe has an easy interface. phonepe login with mobile number There is no requirement of login when you open this app. You may directly reach into the home page and access the required option.

phonepe interface

Besides it, you can see all the required popular fields on the home page. Like, Recharge, DTH, Electricity, Credit Card, Postpaid, Landline, Broadband, Gas Insurance and so on. Hence, It needs few taps for the payment.

2. Payment To Merchant
When you buy grocery or other items from the local market, you can pay the bill through the phonepe app. For this, upi id on phonepe you have to scan the QR code of that merchant’s phonepe account. After scanning, you can pay through the wallet or your linked bank account.


phonepe merchant payment

phonepe merchant payment

Once you pay, next time you are not required to scan the QR code again. Your favourite merchant will be saved by its name and phone number. Next time you can pay with just a click on the name of the merchant.

Besides it, you may shop online too and do hassle free payment through the Phonepe app. You may also get amazing discounts and offers on your favourite merchants and stores. You can view all available offers by tapping on %Offers icon.

3. Fund Transfer
Through Phonepe, you can instantly transfer money directly from your bank account to anyone. You can transfer up to ₹1 lakh in less than 3 seconds. This may be done by linking your bank account with UPI on Phonepe platform.

You may transfer the fund to your saved contact numbers by clicking on To Contact.
You can transfer to the saved bank account number through the To Account icon. For this, you have to enter the bank account number and IFSC Code. Or you may send to a mobile number.

Besides it, you may transfer the fund from your one bank account to another account by clicking on To Self icon. But, you have to link multiple bank accounts into phonepe. After that, you may transfer money between your bank accounts.

Moreover, you may check the balance of your saved bank accounts, split the bills and request money from your contacts as well.

money transfer options

4. Recharge and Bill Payments
Phonepe app gives you the facility of recharge and bill payments as well. You can recharge any prepaid mobile number, DTH, Datacard etc. On the other hand, you can pay the bills too viz. Electricity, Postpaid mobile bill, Credit card, Landline, Gas, Insurance, House Tax etc.

Recharge and pay bills phonepe

Recharge and pay bills phonepe
Moreover, you may buy Phonepe Gift Card and purchase the apps, games, digital content and in-app items available in Google Play Store. You can do all these acts through your bank account or debit card.

5. Autopay of Bills
Phonepe is giving Autopay service at your permission. When you make a payment for the first time via UPI, you have to pre authorise Phonepe to make payment for that service later on your behalf. Thus, on the next due date, Phonepe will complete the process of autopay of the bill by debiting from your account. However it requires payment through the credit card.

phonepe auto pay

Also, you can set the reminder for the payments next time. This feature will give notification on the due date for EMI payments, Rent, bills, money transfer between your own accounts, any other bank account or any phonepe user etc. Then you can proceed hassle free with just a click. You can see the Autopay and Reminders icons under the My Money tab.

6. Cashbacks and Rewards
Payments to the merchant and service providers give you the cashback. This cashback amount directly goes in your wallet balance of Phonepe wallet. You can use this cashback for any transaction initiated via the Phonepe app. But, you can not transfer this amount into your or someone else bank account.

You can also earn Rewards and Scratch Cards with cashback or coupon or other offers. Phonepe is giving much cashback amount compared to other UPI apps.

phonepe cashbacks

phonepe cashbacks
7 Linked Services as PhonePe SWITCH
Phonepe is providing you with its SWITCH service. Through the SWITCH service, it brings all your favourite apps in one place. So, you don’t have to download and install the apps. Tap on Switch icon and launch your favourite app viz, Olacabs, Dominos, Grofers, IRCTC, OYO Hotels, Delhi Metro, Faasos, Red Bus etc. You can make payment to the partner app through your Phonepe app. Let us see how the Phonepe Switch work-

switch service of phonepe

switch service of phonepe
You can switch between more than 50 multiples apps without leaving the Phonepe app.
You do not need to download and update those apps.

No need to register and logins on each app. With just a one click you can access the app.
All the individual apps on Phonepe app is managed by the respective app partners.
But, you use that app on the basis of their own terms and conditions.

Phonepe never shares your personal details with the partner apps without your consent.
You can avail the discount offers related to the respective app as well. And you can check these offers in only one place i.e. Phonepe app.
Switch service is very safe because Phonepe neither share nor save your card details on each app individually.

Phonepe Switch is like a shortcut to a world of apps. The respective app partners are solely responsible for the services. But, Phonepe does not deny its duty as well.

Linked Services


Linked Services

8. Linked Wallets (Jio Money, Airtel Money, Freecharge)
Besides Linked Services, Phonepe app is giving Linked Wallets service as well. Not only the Phonepe Wallet, but you can use Phonepe Gift Card, Jio Money, FreeCharge, Airtel Money and Oxigen wallets. These wallets can be used in Phonepe app.


To use the wallet, tap on My Money icon at the bottom. Then all available wallet services will be shown on the screen. If you are using any wallet already shown in the list, can access from here.

Otherwise, tap on Phonepe wallet and choose the option out of TOPUP and WITHDRAWAL. Through Topup option, you can create wallet balance by debiting the bank account linked with BHIM UPI or through the Debit Card. You can use the Withdrawal option to withdraw the hard cash. But for this feature, you have to complete the full KYC.

9.Explore Nearby Stores
You can explore nearby stores at your location by clicking on Stores button. This icon is at the bottom of the home page. You can see a list with the map of your area. This map shows the nearby stores. You can find out your required shop to drag the map. Otherwise, scroll down to view the full list of stores.

nearby stores

nearby stores
You can choose the type of shop out of Food, Healthcare, Shopping, Utilities, Travel and Others options. This feature helps you to search for any store using Phonepe app near you. You can shop there and scan the QR code of that store’s Phonepe app to pay.

10. Effective Customer Service
Phonepe App has very Effective Customer Service. Tap on the Question Mark (?) icon at the top right corner of the home page. You will get the Help page relating your query.

customer service

customer service
This page is full of near about all questions and answers related to Phonepe app. I think here you can find the appropriate reply of any query. Hence, you would not be required to contact the customer care by a phone call.


Read the reply and give feedback in the form of YES OR NO. If you are not satisfied with the reply, tap on NO. You will see a box where you may write your suggestion or further query. Tap on submit. Your query will be forwarded to the customer care and a ticket number will be allotted to you.

Within 24 hours you get the reply in the form of a message with the allotted ticket number. You can also check the status of your query by clicking on VIEW TICKETS.

However, if you do not find the appropriate reply in the Help section. You can make a call to the customer care through a toll free number. The toll free phonepe phone number is 0124-6789-345.

What is PhonePe UPI app?
PhonePe is a payments app that allows you to use BHIM UPI, your credit card and debit card or wallet to recharge your mobile phone, pay all your utility bills and also make instant payments at your favourite offline and online stores

What are the various payment options in PhonePe?

Once users select PhonePe during checkout, all they need to do is enter their VPA, open the PhonePe app and click ‘Pay’ on the collect request already present there. Once this is done, they can pay using multiple payment options like wallet, credit/debit cards and UPI.

Mass CL ચાલુ છે.. # હું સંઘના નિર્ણયથી અસહમત છું.

Photo Editor is a small but powerful photo editing application

If you have some knowledge of photography, you can do a lot with Photo Editor.

Now use Photo Editor to edit photos on your mobile phone just like you would on a PC.


Mass CL ચાલુ છે..
# હું સંઘના નિર્ણયથી અસહમત છું... #હું રજા પર છું આવી ફોટોફ્રેમ બનાવવા અહીં ક્લિક કરોFeatures

* Color : exposure, brightness, contrast, saturation, temperature, tint and hue

* Curves & Levels : fine-tuning of colors

* Effects : gamma correction, auto contrast, auto tone, vibrance, blur, sharpen, oil paint, sketch, black & white high contrast, sepia, and more

* Adding text, images or shapes

* Frame, Denoise, Drawing, Pixel, Clone, Cut Out

* Rotation, Straighten, Crop, Resize

* Corrections : perspective, lens, red-eye, white balance and backlight

* Easily edit with the touch and pinch-to-zoom interface

* Save images in JPEG, PNG, GIF, WebP and PDF

* View, edit, or delete Metadata (EXIF, IPTC, XMP)

* Save your final result to your gallery, as wallpaper, or on your SD card

* Share photos with e-mail, SNS and more

* Batch, Crop(Puzzle), Compress to ZIP, Create PDF, Animated GIF

* Webpage Capture, Video Capture, PDF Capture

* Ad-free option is available (Settings > Purchase Items)

Only OPS : પુરાની પેન્શન અધિકાર હમારા

Your power against threats to digital life .

***Exclusively for Jio SIM users***

Our phone contains critical data such as phone numbers, emails, details like bank account number, passwords, OTPs, personal messages, media files etc. It deserves the protection of a truly world class mobile security software.
JioSecurity helps keep personal information private, away from the prying eyes of hackers & other malwares.


ભાઈઓ માટેની ફ્રેમ બનાવવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

બહેનો માટેની ફ્રેમ બનાવવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


 મોંઘવારી ભથ્થા  વધારા બાબત ન્યુઝ 


Download the latest version of JioSecurity antivirus and malware solution for Android devices.

FEATURES -

App Advisor –
Giving unnecessary app permissions is risky. These permissions allow the app developer to access our personal file which results in identity theft & other privacy risks.

App Advisor Keeps all your personal files like pictures, music, videos, bank account details safe by clearly categorizing the apps as privacy risk, high data/battery consuming & safe apps.

App Advisor for Google Play –
While App Advisor helps you identify risky apps from the apps that already reside in your phone, App Advisor for Google play helps you identify the risk even before you download the app.

At a stage where you are about to click on the install button, it will scan the app for privacy risk and show you the result basis which you may decide to download the app.

Malware Scan –
Malware scan protects your phone from any malicious files.
Its runs in the background & informs you about file or apps that can cause a potential harm to your device & personal information. You can run a manual scan as and when required to ascertain the risks.

Web Protection –
Web Protection feature helps you remain safe during your browsing sessions. It notifies you the moment you come across a website that contains such malicious codes.

SMS Security –
Alert you to block unwanted, spam & phishing SMS on your phone.

Wi-Fi Security – This feature helps you identify, if the Wi-Fi you have latched on is safe or not.

Clean –
Help you reclaim storage space on your Android device by cleaning junk, removing residual files & optimising memory

Exclusively for Jio users –
JioSecurity is free for all the consumers using Jio’s SIM.

Supports up to 10 devices –
•JioSecurity comes with a unique feature where one JioSecurity subscription can protect up to 10 mobile devices or tablets.
•Use the same Jio ID and password on any non-Jio devices, to activate JioSecurity and protect them from digital threats.
•The rest of the devices may be on any network.

Easy activation for Jio SIM users –

JioSecurity needs to be activated once installed. Follow below simple steps
1. If you are accessing internet using Jio network simply use “Skip Sign in” option to activate JioSecurity.
2. Other network users need Jio id and password to login in and activate JioSecurity.

Download This App

----------------------------------------------------------
This app uses the Device Administrator permission and Accessibility services.

Image Resizer to resize photo, batch resize, downsize photo, adjust photo size

Image Resizer to resize photo, batch resize, downsize photo, adjust photo size.

Resize photo size in a fast and easy way.

The easy-to-use image resizer app helps you quickly downsize photo size or resize photo resolution. It can be used for text messages, e-mails, Instagram, Facebook, web forms, etc to adjust photo size. If you want to resize photos quickly, Photo & Picture Resizer is a perfect choice. Photo resizer allows you to easily reduce image size without losing quality. You don’t have to manually save resized pictures, because they are automatically saved in a separate folder titled ’Pictures/PhotoResizer'.

Image resizer for your Android device is a utility app that lets you downsize photos by selecting the right resolution. Photo resizer is an app designed to help you resize images quickly and easily. Image resizer performs one simple task like resizing the image in a fast and easy-to-use way. This image resizer maintains the picture aspect ratio by providing a resolution list based on camera resolution. Photo resizer helps you resize photos before posting them on Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, Reddit, Tumblr, Google+, VKontakte, KakaoTalk, etc.

When you send the e-mail with the attached pictures, you will often find that the e-mail exceeds the message size limit. For example, if your email account allows you to send messages up to 5 megabytes (MB) and you include just two pictures in the attachment (today’s pictures taken by a phone or tablet camera are about 5 MB), you will probably exceed the maximum message size. In this case, this image resizer app is very helpful, because it helps to avoid exceeding the maximum message size limits associated with most email accounts. Downsize photos before composing the e-mail and then attach much smaller pictures.

Image resizer Features:
* Batch resize (multiple photos resize)
* Original pictures are not affected
* Resized pictures are automatically saved in the output folder
* Very good quality of the resized photos
* Photos resized several times do not lose quality
* Browsing photos by gestures
* Reducing photo size preserves original quality and aspect ratio
* Very good compression result (4MB picture is shrunk to approx. ~400 KB - for resolution 800x600)
* Adjust resolution to 1920x1080, 2048x1152 (2048 pixels wide and 1152 pixels tall) or custom
* Adjust aspect ratio to 2x3, 16x9, or custom
* Downsize photo for Instagram, Facebook, Whatsapp, printing
* Adjust photo size
* Scale image size
* Enlarge photo
* YouTube banner maker 2048x1152
* Resize photo to KB, MB

The photo size editor can easily be:
* Sent via email or text message
* Shared to social media (Instagram, Facebook, YouTube, Flickr, Discord, VKontakte, KakaoTalk, etc.)

Having a high definition camera on your phone with thousands of megapixels per inch is great, but if you can't send your pictures to your friends, you might as well throw your phone and charger in the snail mailbox and ship it off to your friend, right? Never again! Our photo resizer will solve your issues and downsize photos!

Users love this image resizer app!

This is the best image resizer for you.

Zoom is a meetings app with HD video and screen sharing for up to 100 people

Zoom is a meetings app with HD video and screen sharing for up to 100 people

Stay connected wherever you go – start or join a secure meeting with flawless video and audio, instant screen sharing, and cross-platform instant messaging - for free! 


😱ફલાઈંગ હરણ🦌

🦌હરણની આટલી ઊંચી અને લાંબી છલાંગ આની પહેલા ક્યારેય નહીં જોય હોય, "ઉડતાં હરણનો વિડિઓ થયો વાયરલ"
લોકો કહેવા લાગ્યા "આને તો 🥇ગોલ્ડ મેડલ મળવું જોઈએ!!!"
જુઓ વીડિયોમાં
👉 વિડિયો જોવા અહીં ક્લિક કરો


Zoom is #1 in customer satisfaction and the best unified communication experience on mobile.

It's super easy! Install the free Zoom app, click on "New Meeting," and invite up to 100 people to join you on video! Connect with anyone on Android based phones and tablets, other mobile devices, Windows, Mac, Zoom Rooms, H.323/SIP room systems, and telephones.

VIDEO MEETINGS FROM ANYWHERE
-Best  video meeting quality
-Easily join a meeting or start an instant meeting with phone, email, or company contacts

COLLABORATE ON-THE-GO
-Best Android device content and mobile screen sharing quality
-Co-annotate over shared content
-Real-time whiteboard collaboration on Android tablets

UNLIMITED MESSAGING (WITH PHOTOS, FILES, AND MORE)
-Reach people instantly to easily send messages, files, images, links, and gifs
-Quickly respond or react to threaded conversations with emojis
-Create or join public and private chat channels

MAKE, RECEIVE, AND MANAGE PHONE CALLS
-Effortlessly make or receive calls with your business number
-Get voicemail and call recording with transcripts
-Use call delegation to make/receive calls on behalf of others
-Setup auto-receptionists to autonomously answer and route calls

AND MORE….
-Safe driving mode while on the road
-Use your Android app to start your meeting or for direct share in Zoom Rooms
-Join Zoom Webinars 
-Attend OnZoom events (US Beta only)
-Works over WiFi, 5G, 4G/LTE, and 3G networks

ZOOM LICENSE INFORMATION:
-Any free or paid license can be used with the app
-Zoom Phone is an add-on to paid Zoom licenses
-A paid Zoom subscription is required for certain product features


What's new
Meeting/webinar features
-Support up to 25 custom languages for interpretation
Webinar features
-Support for multi-language and translated captions in Webinars
Chat features
-External users notice when composing messages in chats
Phone features
-Restricted Calls/SMS hours and location
-Enhancements to call history
Resolved Issues
-Resolved an issue regarding unretrievable SMS messages
-Security enhancements
-Minor bug fixes

fastest way to copy text on Android, even from the apps that won’t let you or inside images.

The fastest way to copy text from any apps, pictures & documents

Universal Copy is the fastest way to copy text on Android, even from the apps that won’t let you or inside images.

In any app, launch Universal Copy, select the text you want to copy, it’s done!

Easy. Simple. Super fast.

********

અનુબંધમ રોજગાર પોર્ટલ 2023

🧿શું તમે નોકરીની શોધમાં છો...

🎚️ ધોરણ 4 પાસ, 5 પાસ, 7 પાસ, 8 પાસ, 9 પાસ, 10 પાસ, 12 પાસથી માંડીને ગ્રેજ્યુએટ સુધી બધાને આ રજીસ્ટ્રેશન કરવાથી મળશે નોકરી...

🎈તો ગુજરાત સરકારના ઓનલાઈન પોર્ટલ 🖥️અનુબંધમ પોર્ટલ પર મફતમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવો.

💰પગાર :- 15,500 ₹ થી 35,000 સુધી પગાર મળશે (આપની લાયકાત અનુસાર)
👇

અનુબંધમ પોર્ટલ રજી્ટ્રેશન કરવા અને સંપૂર્ણ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

--------------------------------------------
🙏નોકરી / રોજગારી મેળવવા માંગતા તમામ યુવા ભાઈઓ અને બહેનોને આ મેસેજ ફોરવર્ડ કરજો..🙏


MAIN FEATURES

- Normal mode: copy text from any application such as Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Chrome, WhatsApp, Tumblr, News Republic, Snapchat...
- Scanner mode: copy text inside images (OCR technology). It currently works with Chinese, Devanagari (Hindi...), Japanese, Korean and Latin (English, Portuguese...) character sets.
- Smart detection of entities: addresses, emails, phone numbers, @, #... are automatically detected by Universal Copy.
- Copy-Paste in 1-tap: perform quick actions (translate, locate, share…) on the text you selected. This saves a lot of app switching.
- Scroll mode: select texts from multiple screens or apps to copy them all.
- Harvest mode: launch Harvest mode and capture all entities that you encounter while you navigate.

********
A FEW EXAMPLES WITH UNIVERSAL COPY

You can use Universal Copy to:
- copy Youtube comments (the app normally prevents you to)
- copy text that is inside an image
- copy all the text that appears on your screen
- copy all the text from multiple pages and apps (with scroll mode)
- extract an address inside a text message and open Google Maps to locate it in no time
- detect multiple hashtags on Instagram or Twitter and copy them all at the same time, even they are not originally next to one another
- extract all the accounts tagged in a post or comments

These are only a few examples, the possibilities with Universal Copy are limitless!

********
HOW TO USE IT?

1. Go to the App / Picture / Document you want to copy text from
2. Launch the Universal Copy mode from your notification bar or via a shortcut. Select Normal or Scanner mode.
3. 🪄 The magic happens: Universal Copy smartly detects all text areas and extracts addresses, emails, phone numbers, @, #...
4. Select the text(s) you want to copy or a quick action (translate, locate, share…), it’s done!

********
HOW TO SET IT UP?

1. Download and install the app
2. Activate the Universal Copy accessibility service (Settings > Accessibility). This service is required for the app to work properly.
3. Universal Copy is ready, you can launch it anytime via: your notification drawer, a tile, a long press on a physical button of your phone

Note: The service can be deactivated automatically by your Android system, then you should enable the setting ‘let app run in background’ in Universal Copy and disable battery optimizer for Universal Copy. Unfortunately, this matter is out of our hands.

********
IN-APP CONTENTS: UNIVERSAL COPY PLUS

Universal Copy is free to use and contains ads.
We believe that everyone should be able to copy in any app. That's why we decided to make Universal Copy free for everyone. Ads suck, but that's the only way for our team to keep on improving Universal Copy for you.
Universal Copy Plus removes ads and shows us your support.


v6.3

Ads are no longer shown on app's start and the loading problems should be fixed. We hope this will improve free users' experience.


v6.2

The notification should not disappear anymore.

We also added new features such as Google Translate in window mode.


v6.1

OCR support for new languages: Devanagari, Korean, Japanese, Chinese


v6.0

Universal Copy now smartly detects entities: addresses, emails, phone numbers, @, #.

You can perform quick actions on the selected text: Translate, Locate, ...


Download This App

★ Featured by Android Police ★

http://www.androidpolice.com/2016/03/09/universal-copy-can-copy-text-fields-from-apps-that-dont-let-you-copy-and-paste-natively/

★★★★★ Do not hesitate to rate the app and write a review if you like Universal Copy

This app uses Accessibility services. (BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE to access the text displayed on your screen to be able to copy it)

Top 10 free short video maker app with music

Top 10 Videotape Editing Apps for Android in 2022 (Free Paid) 


There are an ever growing number of Android videotape editors available on the Play Store moment. And unless you know exactly what your conditions are, it can come overwhelmint to zero in and figure out which is the stylish videotape editing app for Android. 

So in this composition, we will give you a low down of the top 10 stylish videotape editing apps for android – both free and paid, to help you make a more informed choice and kickstart your videotape editing trip. 


Then are the bones we ’ll be covering 

1. Filmr 

2. Quik 

3. FilmoraGo 

4. Kinemaster 

5. Viva Video 

6. WeVideo 

7. Video Show 

8. Magisto 

9. InShot 

10. Power Director 

🎥   3600 ફૂટ ઊંચાઈથી ડ્રોનનો નજારો

🌲🌳  ગાઢ જંગલ વચ્ચે દરિયાઈ સપાટીથી 2500 ફૂટની ઊંચાઈએ
🌄  સાપુતારાથી પણ અદભુત નજારો

🛣️  જ્યાં જુઓ ત્યાં હરિયાળી જ હરિયાળી1. Filmr 

The Filmr app is a super easy-to- use videotape editing app for Android as well as iOS- grounded phones. Perfect for both newcomers as well as advanced videotape generators-it has a simple, fast and intuitive interface. You can add transitions, goods, pollutants and further to transfigure a introductory videotape to commodity that's uber cool.However, dexterity and a ultraexpensive look for your vids, Filmr is the place for you, If you ’re looking for speed. 

Price :- It has a free interpretation that allows you to produce vids with an InVideo watermark. The paid plans start from$ 15/ month.

Crucial Features 

No limit on the number of images/ vids you can import 
Smooth and unique transitions between vids 
Multiple sources to make your textbook stand out 
Switch videotape format with ease vertical (169 and 45), perpendicular (43), stories (916), and square (11) 
20 million kingliness free music library 
Exclusive pollutants and goods to transfigure videos 


2. Quik Quik is one of the stylish free videotape editing apps for Android, brought to you by GoPro. With the Quik app, you can produce stupendous vids in just a many gates. 

Automatically add transitions and goods and apply beat-synced themes to produce stunning and shareable edits. It does utmost of the editing automatically; still, Quik also lets you customize fine details. 

Price :-  Quik is a free videotape editing app for Android phones. 

Crucial Features 

Add up to 75 prints and videotape clips from your gallery, pall storehouse, or GoPro Plus 
Compatible with stir prints 
Unlimited back- over at 100 quality 
GPS Stickers to show GoPro videotape’s speed 
AI-powered face, movement, and sound discovery for the perfect frame. Open to homemade corrections 
23 themes for any occasion 
Record, trim or rotate videos, add textbook overlays, change videotape speed 
Videos in colorful confines – forecourt, portrayal, or cinema 
100 free songs for background or add your own 
HD 1080p import 

3. FilmoraGo  A enough important videotape editor operation, Filmora go is also one of the stylish free videotape editing app for Android phones which won't stamp a watermark or place a time limit on your clip. It helps you produce decent vids with a wide variety of goods and presets. You can fluently partake your vids with your musketeers on Youtube, Instagram, Facebook, WhatsApp right from the platform. 

Price :- Pollutants and goods can be bought via in-app purchases ranging from$0.99 –$34.99 per item 

Crucial Features 

Import from social networking spots like Instagram and Facebook 
Expansive library of certified songs 
Lip sync your vids 
Make videos in colorful confines – forecourt, cinema 
Rear, neat or rotate videos, add textbook overlays, play with speed 
Multiple Fast or Slow movements in the same videotape 
 
4. KineMaster Kine Master is a full- featured videotape editor for Android. It has important tools that are easy to use. It has over 2500 downloadable transitions, goods, vids, images and transitions. The addition of EQ presets, ducking and volume envelope tools makes audios on KineMaster super immersive and important. The decoration subscription also features unlimited exports in judgments up to 4K. 

Price :-

Monthly Charge after seven- day free trial    $18.10 
Yearly Subscription     $3.47 
 
Crucial Features 

In- erected plates, sources, stickers, transitions, clips, and further to bedeck your videotape 
Multiple layers of videotape, stickers, images, textbook, etc 
It includes a keyframe vitality tool to add stir to layers 
Voice overs, voice changers, sound goods, background music 
Produce beautiful goods with a blending mode 
Share on YouTube, Facebook, Dropbox, etc 

5. VivaVideo VivaVideo is a free video editing app for Android that comes with all the introductory functions you can suppose of, as well as several advanced features that make it a top contender. 
 
VivaVideo is one of the most comprehensive video editing apps, with video editing features like making vids from cinema with song, editing video with transitions, adding video to video, combining video clips, adding music to video, and much further. It features hundreds of Special Goods/ Stickers/ Adulterants/ Animated clips to transform your vids. You can directly partake the video to your social media handles from within the app. 
 
Price :- 
Monthly Plan                       $2.23 
Yearly Personality Class             $11.85 

Pivotal Features 

Professional music video maker with songs and goods 
Make videos from cinema and songs easily 
Several video editing goods blur background, brake down videos, speed up videos, etc 
Combine several video clips to make one video 
Can cut, edit, combine, bury while editing a video 
Import videos at your asked resolution like 720p, 1080p, 4K, etc 

6. WeVideo 

 

WeVideo for Android makes it easy, presto, and fun to produce and partake amazing vids. It has been featured in TechCrunch, CNET, ReelSEO, The Next Web, Wired, and more. With WeVideo’s Video Editor App, you can capture remembrances wherever they be and transform them into breath- taking vids and partake them on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, and more. 
 
WeVideo Professional or Business plan has indeed further benefits like expanded music and theme libraries, professional- quality plates, no WeVideo watermark,etc. 
 
Price :-
Professional Plan         $41.81/ month and$249.47/ time 
Unlimited Plan             $14.63/ month and$86.41/ time 
Power Plan                   $9.06/ month and$53.66/ time 
Mobile Pass                  $3.76 one time pass 
 
Pivotal Features 
Produce stunning videos with exceptional video themes and video adulterants 
With named upgrades, you can publish up to 4K Ultra High Definition video 
Use the blurred background to enhance your vertical vids 
Add your own music or use its majesty-free library for a custom soundtrack 
Publish and upload to YouTube, Dropbox, Instagram, Facebook, etc 

7. VideoShowVideoShow offers excellent video editing features. It's an easy and practical video editing app & movie scene maker for both art directors and beginners. With the help of this video cutter, you can reverse, blur, duplicate, edit, merge, trim, split, collage clips, or vids. 
 
VideoShow also allows you to add mottoes to any video, or to change its audio. It also lets you take any video on your device and apply different adulterants. The app contains an force of over 50 elaborate themes for stunning music video/ slideshow/ vlogs directly. 
 
Price :-
Periodic Subscription             $135.19 
One- Time Purchase               $225.78 
 
Pivotal Features 

Produce artistic mottoes with a variety of text sources and styles 
Reduce video size directly in the app 
Easy and practical for professionals as well as beginners 
Bone can easily shoot vids through the app and edit them 
Can prize audio from being vids 
Portrayal on video ( only in Personality interpretation) 

8. Magisto 


 
Magisto usessophisticatedA.I. to find the swish corridor of your recording. It sharply applies editing ways including video stabilization, adulterants object discovery, goods, and machine- crop, to produce mind-blowing vids that outshine the average slideshow or collage. 
 
Designed as your24/ 7 particular movie editor, Magisto combines clips, prints, adulterants, music, text, and goods to help you tell your story. Formerly in a while, Magisto will present you with a fully automated private surprise movie by converting the prints and video clips from your gallery. 

Price :- 
Monthly Subscription            $5.85 
Periodic Subscription            $18.43 Paid Yearly, ($1.53/ month) 
 
Pivotal Features 
Share your video content on social networking platforms with a single stopcock 
Pick majesty-free music divided by order, mood and order 
Add music directly from your device 
Combine clips, prints, stickers, music, handbooks, adulterants,etc. to make a fabulous video 
Turn every video into a story with the app’s intelligent AI 

9. InShot InShot is a important video editing app for android in addition to being a movie maker with features like neat & abbreviated video/ movie, add music, text, stickers and glitch goods, blur background, and No Crop. It provides introductory yet important video editing features, thus helping you test out your creative chops. 

It encourages you to produce implausible vids with ease for TikTok,
YouTube, Instagram, WhatsApp, Twitter,etc. 
 
Review :- InShot has gained an overall standing of4.8/ 5 predicated on the reviews from stoners. 
 
Price :-
After 7- Days Free Trial         $9.06/ time and 75 cents/ month 
Monthly Subscription             $2.65 
One- Time Purchase                $27.18 
 
Pivotal Features 
Video Splitter, Video Trimmer and Video Cutter 
Combine and join clips from two different vids 
Important pro video editor for Instagram, YouTube, TikTok,Musical.ly, etc 
Loads of unique adulterants and colorful backgrounds 
Supports multiple formats/ rates 
Acclimate music volume with a fade- heft and fade-eschewal point 

10. PowerDirector

 

PowerDirector is an Android video editor that lets you produce vids in 4K quality, edit videos with multi-timeline features, and partake them on YouTube, Instagram and Facebook. 

It lets you add music, transitions, stir titles, goods, emojis, adulterants and further to enhance your vids. 

It's also featured as an Editors’ Choice app on Google Play. 
 
Review :- PowerDirector has gained an overall standing of4.5/ 5 predicated on the reviews from stoners. 
 
Price :-
Diurnal Subscription             $3.72/ time 
Monthly Subscription            $5.57/ time 
Yearly Subscription               $39.72/ time 
 
Pivotal Features 
Import videos with over to 4K resolution 
Video Stabilizer to fix shaky footage 
Chroma key to edit green screen background 
Add glitch and transition goods to make the video look futuristic 
Overlay clips to produce double exposure goods 

GPS Area Calculator app [જમીન માપણી]

📏જમીન માપણી માટે ગૂગલ ની બેસ્ટ સુવિધા, જમીન નકશા ના 4 પોઇન્ટ સિલેક્ટ કરો એટલે માપ કાઢી આપશે. ઇન્સ્ટોલ કરો એપ્લિકેશન 


GPS Area Calculator app [જમીન માપણી]

GPS Area Calculator app [જમીન માપણી] :-Fields area Measure is a smart tool for measuring areas on the map. Once you place your points on the map and then calculate area between all point. you can also calculate total Area of ant Route.

Fields Area Measurement is useful to calculate GPS area or GPS distance with great accuracy. There two way to measure any GPS area or distance

New Added point of interest, or POI, this app used to save and share specific point location that someone may find useful or interesting.

GPS Area Calculator app [જમીન માપણી]

FEATURES:

- Fast area/distance Mapping.

- Smart Marker Mode for super accurate pin placement.

- Measurement saving and editing

- Measurement Unit Changing Facility.

- Map, Satellite, Terrain and Hybrid modes

- Area Search Facility.

GEO AREA is for:

- Land based surveys

- Farmers, for farm management

- Land record management

- Construction surveys

- Agronomists

- Town planners

- Construction surveyor

- Health, Education and facilities mapping

- Farm fencing

- Sports track measurement

- Construction sites and building sites area

- Asset mapping

- Landscape artists

- Landscape design

Add New GPS Tools as Below

- GPS Compass

- GPS Speedometer

- Location Save and Share

Gps Area Calculator app Download

Folks buy property who has a need for calculation of that property. Geo measure area calculator app will extremely help them in the calculation of that property mapping measure distance. Agriculturalists who have farms and grow wheat, corn, assault, maize, sugar beet and need to do quite a long time field measuring occupation to check planted territory this is to best fit all needs. Additionally, ranchers who oversee ranch, contractual workers who do agribusiness occupations for agriculturalists can utilize this app tallying what number of fields effectively planted, likewise, they can send to each other connection which can be opened on google maps.

Our measuring app has covered all mature features that should be in a GPS app. As you can also make land conversion and measurement, GPS navigation accuracy and frequency, converter to the area and land distance measurement by using the app. It can be nicely used in land area and square calculation. Recently we have added an elevation chart feature.

This Is Best Free Tool For You, When You Want To Purchase Some Property, And Want To Calculate Area Of That Property. Geo Measure Will Help You Like Your Best Friends And Will Give You Exact Calculated Area.

The geo measure area calculator is an excellent GPS field area map measurement tool an app. it helps you greatly in measuring anywhere, while you are traveling someplace if you want to calculate the distance between two points and cities. It is a bright GPS and land surveying app. It is used to farm and google mapping measure distance in fast. Even, it assists you well to check area convert, their units, and conversion in easy. (Source: Google Play Store)

Download GPS Area Calculator

Transfer/move your WhatsApp&WB messages data between Android and iPhone easily.

Wutsapper - Whats App & WB Transfer App

Transfer all your WhatsApp & WhatsApp Business data between Android and iPhone without PC? Wutsapper–WhatsApp&WB Transfer supports to transfer various WhatsApp& WhatsApp Business data like messages, photos, files, and more in the easiest and most effective way anywhere. Multiple WhatsApp accounts on the same device or the same accounts on different devices to log in, deleted WhatsApp messages to recover, Status to download. Wutsapper, all WhatsApp related functions with 1 App. Test for FREE now!


🥛 સવારે ખાલી પેટ પીવો પાણી, થશે આ 15 મેજીકલ ફાયદા,, વાંચવા અંહિ ક્લિક કરો


Key Features
🔥 WhatsApp Transfer
● Simple transfer/migrate WhatsApp/ WhatsApp Business between Android and iOS without PC
● Make all WhatsApp data move to iOS / Android devices with an OTG cable directly; the computer is not necessary

WhatsApp Status Saver
● Download friends' WhatsApp status photos and videos
● Save the disappeared WhatsApp status photos and videos from 24 hours ago

Whats Deleted
● Safely recover your missing WhatsApp messages, including chats, audios, videos, and other media files

Whats Web
● Easily log in to two WhatsApp accounts on the same device
● Log in to the same WhatsApp account on different devices at the same time

🏆 Why Choose Wutsapper
● Switch multiple types of WhatsApp data
Support to transfer various WhatsApp data between iPhone and Android, including messages, emojis, images, videos, files, and attachments

● Keep completeness of WhatsApp
Transfer all your WhatsApp between Android and iOS; No WhatsApp data will be left behind

● Keep the security of WhatsApp transfer
Wutsapper promises to protect your privacy and will not save any users' messages

● Fast transmission speed during WhatsApp transfer
Enjoy the fast pace of transferring WhatsApp between Android and iPhone

● Cross-platform WhatsApp Messenger transfer
Move to iOS: Android to iPhone, iPhone to iPhone
Move to Android: iOS to Android, Android to Android

Compatibility:
● For iPhone: requires iOS 9.0, iOS 10, iOS 11, iOS 12, iOS 13, iOS 14 and later
● For Android devices: requires Android 7, Android 8, Android 9, Android 10, Android 11, and later
● Various phone brands supported include iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, HTC, LG, Sony, Motorola, etc
● The languages that Wutsapper supports are English, German, French, Italian, Portuguese, Dutch, Spanish, Russian, and Arabic

How to make WhatsApp data in the old devices move to iOS/Android devices with Wutsapper –WhatsApp&WB Transfer?
1. Install Wutsapper app on the Android phone, which includes WhatsApp you want to switch;
2. Connect iPhone and Android device with a USB OTG cable;
3. Start to transfer your multiple WhatsApp data(messages, images, photos, videos, files, etc.) between iOS and Android.

👩👦 What They Say
“I am so happy. Wutsapper helped me recover my watsapp for iPhone data to another phone. It was getting so hard to save chats and images, but Wutsapper made it easy!”-Cooper
“Android to iPhone transfer was a headache for me after I purchased a new phone. Wutsapper eliminated my issue and helped with WhatsApp move to iOS. My images, links, everything was recovered.” –Jomaris
“I’ve used the same whatsapp transfer and data recovery apps like mobiletrans,dr fone, shareit for iPhone, they all perform well, but Wuts is my best choice.” -- Sihle Msomi

Download This App

Tips:
● Enjoy up to 35% off in-app purchases to transfer your WhatsApp/WhatsApp Business between Android and iPhone with different subscription plan, including quarterly, yearly, and lifetime plan.
● For more details of using Wutsapper, please click here:
https://mobiletrans.wondershare.com/app/wondershare-wutsapper.html

DEVELOPER - Wondershare
Wondershare is a global leader in application software development with six offices around the globe. Top software Wondershare owns, such as Filmora and MobileTrans, are used in over 150 countries worldwide and have over 2 million active users every month.
Contact us: wutsapper@gmail.com.

WABox Toolkit for WA App

Whatsapp Status Downloader, See Deleted Messages, Cleaner, Direct Chat & 8 more

શું તમને ઓશિકું લઈને ઊંગવાની આદત છે..? તો જાણો તેનાથી શું નુકસાન થાય છે?
✓ ઓશીકાનો ઉપયોગ કરવાની સાચી રીત જાણો.. તેનાથી થશે ફાયદા...
👉 સંપૂર્ણ માહિતી વાંચો ગુજરાતીમાં

Fantastic toolkit for WhatsApp in one app. WABox is a complete toolkit for WhatsApp that brings you all the incredible features needed from a single app in 2022. From Status Saver for WhatsApp and WhatsApp Web Scanner to some advanced features like WhatsDeleted - which shows deleted WhatsApp messages and media, Transparent WhatsApp, and Direct Chat, WABox packs in the finest goodies. 

The app comes with a remarkably beautiful and easy-to-use interface created with the latest trends in mind. Here's a full list of features that WABox offers:

WhatsDeleted - View deleted WhatsApp messages and Images when the sender deletes them for everyone.  

WhatsApp Web Scanner - Scan a QR Code of WhatsApp Web right inside the app to enjoy WA web services.

Status Saver for WhatsApp Video/Images - Easily download WhatsApp status images or videos with WABox.

Language Support -  Support for Arabic(ar), German(de), Indonesian(id), Portuguese(pt), Russian(ru), and Spanish(es) languages.

Walk & Chat - A fantastic feature that leverages the phone's camera to make WhatsApp chat background transparent with less opacity.

WhatsApp Cleaner App 2022 saves ample space by cleaning WhatsApp sent images, videos, documents, and cache.

Fake Chat & Call - A fun tool to create a fake WhatsApp conversation or call.

Text Repeater Pro - Repeat any text up to 10,000 times with this feature.

ASCII Text Art Generator for WhatsApp - It offers a plethora of ASCII ¯\\\_(ツ)\_/¯ faces in Happy, Angry, and other categories.

Direct Chat - Start a conversation or message to the unsaved numbers on WhatsApp. 

Text To Emoji Converter - Easily convert any written word or text to emojis.

Shake To Open WhatsApp - A quick shortcut to land you on WhatsApp's home screen from anywhere on the phone.

Gallery - A dedicated gallery to keep all the WhatsApp media in one place.

Note: WABox  - Toolkit For WhatsApp is not associated with official WhatsApp Inc.

Use of Accessibility Service:
WABox app uses the AccessibilityService API to provide the best possible experience.
- We do not collect any personal information through accessibility services.
- We will not read your screen's sensitive data and any content.
- Accessibility services are required for the Walk & Chat feature.


What's New
- Minor bug fixes and Stability improvements

Jigsaw Puzzles HD Puzzle Games

Best Free & Relaxing Jigsaw Puzzles Games🧩. HD collection of beautiful puzzles.


સેટ અપ રજીસ્ટર તૈયાર કરવા બાબત 28/07/2022

આ વર્ષ પૂરતું મહેકમ ૩૦/૬ ના બદલે ૩૧/૭ મૂજબ ગણવા બાબત પરિપત્ર 22/7/2022

Enjoy the relaxing Jigsaw Puzzles to train your brain and calm your anxiety. Play Thousands of HD Jigsaw Puzzle games for free, have fun with no missing pieces. Welcome to the Jigsaw world!

Still looking for fun brain games and anxiety relief games? Download Jigsaw Puzzles and play tons of best free puzzles for adults. Challenge yourself with a free daily puzzle and become a jigsaw master! Create your own Jigsaw puzzles with your images/photos, easy and fun!

Jigsaw Puzzles contains thousands of high-quality HD pictures in a wide variety of collections, such as beautiful landmarks, wonderful food, interesting people, amazing art, lovely animals… You can freely choose from 4 difficulty levels, and play up to hundreds of pieces. The coin system brings you more fun. Play, earn coins, and unlock more free puzzle games! Try Mystery Puzzles and find hard puzzle games. It's not only a memory game but also a calming and relaxing app. Playing free Jigsaw puzzles game online and offline could help you save money on buying physical ones. If you used to play white mountain puzzles or ravensburger puzzles, this Jigsaw game is right for you! Tons of collections of puzzles, all in one app/game.

◌ ● ◌ ● ◌ ● ◌ ● ◌ ● ◌ ● ◌ ● ◌ ●
🧩Key features
- Tons of free, beautiful HD puzzles from a variety of collections: Flowers, Animals, Landmarks, Oil paintings, Fruits, Landscapes, Sealife and more!
- Daily Puzzles. Get a free puzzle every day.
- Mystery Puzzles. Challenge yourself to complete unknown pictures.
- Coin system. Play, earn coins, and unlock new puzzles.
- Freely choose from 4 difficulty levels. You can be a Jigsaw master!
- Rotation mode. Turn on rotation to explore more challenging puzzles.
- Custom background. Choose a comfortable background for your puzzle challenge.
- Work on multiple puzzles at a time and see your progress.
- Create your own Jigsaw Puzzle. Use your own images/photos to create puzzles by yourself.
- Border mode. A mode for you to show the pieces in the borders only.
- Achievement system. Show off your achievements and earn unique badges!

🧩Highlights
- Numerous HD picture puzzles: Browse from the library with hundreds of HD pictures in different Jigsaw Puzzles categories, including lovely pets, delicious foods, famous landscapes, beautiful illustrations...
- New puzzles released every day: Every new puzzle piece is unique and beautifully realistic!
- Daily challenge: Play a Jigsaw Puzzle game every day! Beautiful new puzzle pieces are waiting for you on Jigsaw Puzzle.
- Bookmark your favorite pictures: Save your favorite Jigsaw Puzzle and come back to play it whenever you want.
- Use the hints function when you are stuck: Don't worry. If you are stuck, check the original picture as many times as you like.
- Share your score on social media: Don't hesitate to share your Jigsaw Puzzle with your friends on Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Pinterest or just send them a message, invite them to join you, and feel relaxing and free Jigsaw Puzzles Games!
◌ ● ◌ ● ◌ ● ◌ ● ◌ ● ◌ ● ◌ ● ◌ ●

This is a Jigsaw Puzzle game app for you to train your brain, and to be smarter.

This is a Jigsaw Puzzle game app for you to kill the time and relax. You won't feel bored.

Download and start solving beautiful free Jigsaw Puzzles!

Play Jigsaw Puzzles and check all the amazing collections! Create your masterpiece with it! It's the best Jigsaw Puzzle game for you to create your own Jigsaw Puzzles.

Download This App

Popular Posts

Recent Posts

Categories

Unordered List

Text Widget

Blog Archive