મોબાઈલ નું કોઈ પણ સિમકાર્ડ કોના નામે છે...? માત્ર ૨ જ મિનીટ માં જાણો | How to Know Sim Card Owner Name in 2 Minutes

🆕📱મોબાઈલ નું કોઈ પણ સિમકાર્ડ કોના નામે છે...?
માત્ર ૨ જ મિનીટ માં જાણો..👇🏼

અહીં ક્લિક કરો

How to Know Sim Card Owner Name in 2 Minutes

How to Know Sim Card Owner Name in 2 Minutes

Gadget desk: Here we show a trick, with which you can find out which name of the SIM card is registered. You can also get information about any other SIM. For this you have to download an app, you have to download the application of the number of telecom company you have. Ideas, Airtel, Vodafone, DoCoMo are all available on Play Store. The process of knowing the name of Honor in all the apps is identical.

Here we are showing about the SIM Honor of Idea Number

We often do not know ourselves whose name is SIM, and whose name did we buy sim? These tricks can work very well.

– Nowadays there are many cases of sim issues on fake identities. In this case, this trick can be very useful.

Note: Two telecom companies BSNL and Airtel SIM information can not be found from this trick.

You do not need to buy a new SIM or to charge separately for this, just download an app and you can do this.

The new number will be found from this app

You can get an app by downloading an app called TextMe number two from the same SIM. The special thing is that you have to give no charge at the beginning to call this app. If you use this for a long time, you have to choose a plan with a charge. You can send messages to mobile numbers in 40 countries, including the US, Canada, even in freebies.

Video calling can also be done through this, the HD Voice option also offers this app.

How to Know Sim Card Owner Name in 2 Minutes

IMPORTANT LINK

▼☞Read In Source in Gujarati

Post a Comment

Previous Post Next Post