અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ Join Now
અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાઓ Join Now
NISTHA TALIM USEFUL FOR ALL TEACHERS

Five-day special training of 100 teachers of Bhagalpur Municipal Corporation and 50 teachers of Nathanagar Block started in the district school from Tuesday.  And with this began the NISHTHA (Nishtha) National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement (National Initiative for the Overall Advancement of School Heads and Teachers).  Gujarat is the 12th state in the country in which the loyalty program has started.  The training was inaugurated by Diet Principal Rakesh Kumar.

Read more 

 With the training of loyalty, there will be overall improvement in the educational work of the teachers of the district.  Keeping in mind the changing times and changes in children's thinking, they will be taught new tricks in five days of training.  So that the teacher can study according to the interest of the children by making the studies in the game enjoyable.

 Speaking on the occasion, Rakesh Kumar said that the Union Ministry of Human Resource Development has started a loyalty program to empower education at the primary level itself.  Under this, teachers are being trained to encourage critical thinking in students.


 Elderly death due to corona, 46 infected in corona district

 Also read

 The teachers were trained by master trainers Manoj Kumar Bandhu, Subhash Chandra Paswan, Khushbu Kumari, Pritam Kumar and Vinay Kumar Yadav.

 Master trainer Khushboo Kumari said that during teaching work, teachers should read themselves before teaching to children.  The teacher should keep studying.  Teachers should go to the students after proper preparation and rehearsal of the course they are going to teach.  Teachers teach children in an interesting way.  Teach children in the same way that children want to study.  Due to this, children will not find their studies cumbersome.  Khushboo Kumari also explained how to teach teachers by showing them on the projector.  He gave many important tips to teachers on how to teach stress-free, interesting and enjoyable.


 Echo and ECG investigation will be closed for five months  Also read

 Manoj Kumar Bandhu said that the Ministry of Human Resource Development, Government of India, has taken an unprecedented national initiative to train about 42 lakh teachers of elementary education classes one to eight under overall education.  Through loyalty, school leaders and teachers will be able to enhance their leadership skills and they will ensure the development of personal and social qualities in children.
Read more-
 Subhash Chandra Paswan said that Nishtha will also provide a portal and mobile app, in which all information related to quality materials and training will be available.  Teachers will develop their own abilities by sharing this among themselves.
Read more Pritam Kumar said that with this training, teachers will be motivated and able to develop creative thinking in students.  He will develop the talent to become a consultant.
NISTHA TALIM TELECONFERENCE TODAY 6-10-2020 MUDDA USEFUL FOR ALL.

IMPORTANT LINK.

CLICK HERE TO DOWNLOAD

-----------------------------

NISTHA MODUAL HOMEWORK IN WORD

NISTHA MODUAL HOME WORKNIN PDF 

-----------------------------
દીક્ષા એપમાં ઓપન કરવા માટે મોડ્યુલ લિંક 

MODULE 1 :- DOWNLOAD

MODULE 2 :- DOWNLOAD

MODULE 3 :- DOWNLOAD

MODUAL 4:-  DOWNLOAD

MODUAL 5:- DOWNLOAD

MODUAL 6:- DOWNLOAD

----------------------------
નિષ્ઠા તાલિમ કવિઝ આન્સર
MODUL 1 QUIZ 1 Ans CLICK HERE

MODUL 1 QUIZ 2 Ans CLICK HERE

MODUL 1 QUIZ 3 Ans CLICK HERE

MODUL 2 QUIZ 1 Ans CLICK HERE

MODUL 2 QUIZ 2 Ans CLICK HERE

MODUL 2 QUIZ 3 Ans CLICK HERE

MODUL 2 QUIZ 4 Ans CLICK HERE

MODUL 3 QUIZ 1 Ans CLICK HERE

MODUL 4 QUIZ 1 Ans CLICK HERE

MODUL 5 QUIZ 1 Ans CLICK HERE

MODUL 5 QUIZ 2 Ans CLICK HERE

MODUL 6 QUIZ 1 Ans CLICK HERE

MODUL 6 QUIZ 2 Ans CLICK HERE

--------------------------

VIEW THIS VIDEO Vinay Kumar Yadav said that through dedication, understanding of various aspects of holistic education will be known.  Yoga and Health, Youth and Eco Clubs, Sports Goods, School Grants and Libraries etc. will be available.


 Similarly, training of teachers by allegiance was also done in Sabour block.  Inaugurated by DPO Mo.  Asghar Alam did it.