અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ Join Now
અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાઓ Join Now

LIVE CLASS :બ્રીજકોર્સ- ક્લાસરેડીનેસ : જ્ઞાનસેતુ કાર્યક્રમ ધોરણ 1 | Gyansetu Karyakram Live Videos For Class-1

All Students For Std-1 Here View Bridge Course, Class Readiness (Gyansetu) Program Live Videos on DD Girnar Youtube By Gujarat E-Class SSA, Samagra Shiksha 

Learn at Home with DD Girnar YouTube By SSA Gujarat. During the COVID-19 pandemic, SSA Gujarat want to ensure that learning continues at home. Makes Available resources to learning at home with DD Girnar Live TV and DIKSHA Online Portal possible

This post has a link to a home learning video for standard 9. Using this link students can watch videos and study on their own from home. Watch the date below and click on the link in front of the date you want to watch the video

Bridge Course Live Videos For Std-1
Study from home is education campaign for ssa gujarat. This lockdown time all schools and collages are closed. All learning and teaching word also closed. So only available one option for best learning is online study at home. All teachers and parents please support to students for study from home.

All students and teachers download class 3 to 9 homework pdf from here below links and also download thru ssa gujarat official website at ssagujarat.org . We also provide you all classes homework for every Saturday. This homework pdf easily download and use it. How to download and how to use it all are details include in pdf. So please red it.

Gujarat Education department SSA and gcert declared new study campaign named "study from home". This campaign useful for class 3 to 9 students. All mandatory details published in this study from home campaign circular. Read this paripatra all lines carefully for more information

Std 1 Homework For SSA Gujarat
If you are in such a situation and want to track the status of your phone, this complete guide includes everything you need. Android is coming with built-in devices to track smartphones using your Google Account, there are many other OEM and 3rd party solutions that offer more features If you are a Samsung mobile user, you really need track your samsung account. Consider your setting already supported.

Millions, millions of users worldwide use smartphones, and the use of smart apps is growing by the millions. Some apps have become so famous that people now think they have become a part of their lives. He has been using such apps all day.

E.g.,
WhatsApp: The use of whatsapp has become a must for smartphone users around the world. People use it for about 10 to 15 hours out of 24 hours of the day.

Facebook: Facebook is so widely used that about 80 to 90 percent of the world's users. People share their little barber affairs and almost every activity of life on Facebook.

SSA Gujarat Home Learning Videos @ Gujarat E-Class
Along with that there are many other apps that people use a lot. It is not possible to calculate a single application. But based on usage and usage, it can be said in which fields the applications are used.

Online income generating application, online education application, organization application, video maker application, application for company or foundation and now people are also using their personal application.

How many keywords for the application : android apk, apk mirror, apk downloader, apk download site, tap tap apk, apkpure apk, apk games free download, apkpure search


TV ના હોય તો મોબાઇલ માં ધોરણ મુજબ લીંક ઉપર ક્લિક કરવાથી ડાયરેક્ટ વિડીયો જોઈ શકાશે.
  
અહીં સમય મુજબ જે તે ધોરણ ના લાઈવ કલાસ જુઓ...

ધોરણ 1 (સમય- 04:30 થી 05:00)
-----------------------------------------
➮ તા. 11-06-2021 (શાળા તત્પરતા) : VIDEO
➮ તા. 12-06-2021 (શાળા તત્પરતા) : VIDEO
➮ તા. 14-06-2021 (શાળા તત્પરતા) : VIDEO
➮ તા. 15-06-2021 (શાળા તત્પરતા) : VIDEO
➮ તા. 18-06-2021 (શાળા તત્પરતા) : VIDEO
➮ તા. 19-06-2021 (શાળા તત્પરતા) : VIDEO
➮ તા. 21-06-2021 (શાળા તત્પરતા) : VIDEO
➮ તા. 22-06-2021 (શાળા તત્પરતા) : VIDEO
➮ તા. 25-06-2021 (શાળા તત્પરતા) : VIDEO
➮ તા. 26-06-2021 (શાળા તત્પરતા) : VIDEO
➮ તા. 28-06-2021 (શાળા તત્પરતા) : VIDEO
➮ તા. 29-06-2021 (શાળા તત્પરતા) : VIDEO
➮ તા. 02-07-2021 (શાળા તત્પરતા) : VIDEO
➮ તા. 03-07-2021 (શાળા તત્પરતા) : VIDEO
➮ તા. 05-07-2021 (શાળા તત્પરતા) : VIDEO
➮ તા. 06-07-2021 (શાળા તત્પરતા) : VIDEO
➮ તા. 09-07-2021 (શાળા તત્પરતા) : VIDEO
➮ તા. 10-07-2021 (શાળા તત્પરતા) : VIDEO

દરરોજ વિડીયો જોવા લિંક સેવ રાખજો. દરરોજ આપ આ લિંકથી વીડિયો જોઈ શકશો.
Govtjobnews.in here: Exam Notification, Exam Date, Exam Fees, Syllabus, Online Application Process, Exam Preparation Tips, Exam Study Material (General Knowledge-GK, Current Affairs , Gujarati and English Grammar, Mathematical Reasoning so Daily visit my site govtjobnews.in govtjobnews.in is All in one Education information website, like primary Education paripatra & GR, std 1 to 8 all material, textbook, adhyayan nishpattio, Teachers Edition, Timetable, sce patrako, xamtao, pragna material all information so Daily visit This Site govtjobnews.in for More Updates