Recent Posts

પરિણામ પત્રકો : Std 1 to 8 New Parinam Patrak in Excel File 2022

Thursday 7 April 2022

📃 💥  વાર્ષિક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી મૉડેલ પેપર
🖊️  ધોરણ 3 થી 8
★ ચિત્ર
★ સંગીત
★ શારીરિક શિક્ષણ
★ કાર્યાનુભવ
➖  Word file અને pdf ફાઈલ 
Ready to print
માત્ર શાળા નું નામ જ બદલવાનું રહેશે..
👉🏻 નીચે આપેલ લિંક પરથી મૉડેલ પેપર ડાઉનલોડ કરો ⤵️

નવુ પરિણામ પત્રક 2022

◆ વર્ષ 2022 Excel file. પરિપત્ર મુજબનું પરિણામ પત્રક...
● નવા પરિપત્ર મુજબ તૈયાર કરેલા
● કુલ 160 ગુણમાથી વિષયવાઈઝ બનાવેલ
● ફાઈલ કમ્પ્યુટર માં ઓપન કરવી.

👉 ધોરણ-3 : ફાઇલ -1 ડાઉનલોડ કરો

👉 ધોરણ-3 : ફાઇલ -2 ડાઉનલોડ કરો

👉 ધોરણ-4 : ફાઇલ -1 ડાઉનલોડ કરો

👉 ધોરણ-4 : ફાઇલ -2 ડાઉનલોડ કરો

👉 ધોરણ-5 : ફાઇલ -1 ડાઉનલોડ કરો

👉 ધોરણ-5 : ફાઇલ -2 ડાઉનલોડ કરો

👉 ધોરણ-6 : ફાઇલ -1 ડાઉનલોડ કરો

👉 ધોરણ-6 : ફાઇલ -2 ડાઉનલોડ કરો

👉 ધોરણ-7 : ફાઇલ -1 ડાઉનલોડ કરો

👉 ધોરણ-7 : ફાઇલ -2 ડાઉનલોડ કરો

👉 ધોરણ-8 : ફાઇલ -1 ડાઉનલોડ કરો

👉 ધોરણ-8 : ફાઇલ -2 ડાઉનલોડ કરો


ડોક્યુમેન્ટ ફાઈલ મોડેલ પેપર

વાર્ષિક પરિણામ માટેની નવી 160 ગુણવાળી એક્સેલ ફાઈલ

STD 6 TO 8

STD 5

STD 4