Recent Posts

GSRTC Call Letter 2022

Friday 11 March 2022

🔥Ojas કોલલેટર🔥

🚍 GSRTC દ્વારા વિવિધ જ્ગ્યાઓ માટે કોલલેટર જાહેર..

ડાઉનલોડ કરો 👇👇👇

👉 GSRTC / 201920 / 37 - ART B TYRE FITTER- આર્ટ બી ટાયરફીટર

👉 GSRTC / 201920 / 40 B VULKENIZAR- આર્ટ - ART બી વલ્કેનાઈઝર

👉 GSRTC / 201920 / 44 - ART C PAINTER - આર્ટ સી પેઈન્ટર

👉 GSRTC / 201920 / 45 - ART C ELECTRICIAN - આર્ટ સી ઈલેક્ટ્રીશીયન