અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ Join Now
અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાઓ Join Now

Dimage Kasrat Koyda Ukel Whatsapp Virul Puzzle solution

Whatsapp puzzle Questions : 

Whatsapp Puzzle Answer::: 

1 Horse sold out at Rs. 500
First Person :::: 4 Horses x Rs. 500
= Rs. 2000 -- Rs. 500
NEt Rs. 1500 For first Person

Second person ::: 2 horses x Rs. 500
== Rs. 1000
+ Rs. 500
Net Rs. 1500 For Second  person

 VIEW ANSWER FROM HERE