અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ Join Now
અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાઓ Join Now

 October Ekam Kasoti Paripatra; Std 3 to 8 October Mahina ni Ekam Kasoti Babat Syllabus

October Ekam Kasoti Syllabus


Subject: Latter regarding the planning of periodic tests for students of Std. 3 to 8 in the month of October.  According to the above topic and context, periodic assessment test was conducted in July, August and September for the students of Std.  You are requested to take further action from your level in view of the following matters regarding the test to be taken in the month of October.

 Environmental tests will be taken in standard 3 and 4 in the month of October.  Environment and Mathematics will be tested in Std. 5 while Mathematics, Science and Social Sciences will be tested in Std. 6 to 8.

 The above periodic evaluation tests dt.  To be held from 27 to 29 October.

 Tests in hardcopy or softcopy should reach the students by 26/10/2020.  Ta.  All medium tests will be made available on GCERT website (www.gcert.gujarat.gov.in) on 26-10-2020. The strength of Gujarati medium can also be seen in the QR code on the textbook index of that subject.  

આ પણ જુઓ

ઓકટોબર  એકમ કસોટી મોડેલપેપર પર્યાવરણ,ગણિત,સા.વિ.,વિજ્ઞાન વિષયના  મોડેલ પેપર જાહેર

 The above tests are expected to be written by the student from home under the supervision of the parent at the convenience of the parent and the student.  It is desirable that students take the test in a fear-free and stress-free environment as the purpose of the test is to know the student's progress.  Test answer book Dat.  It is desirable to be delivered to the school through the guardian by 05/10/2020.  The test will be prepared keeping in view the learning outcome.  A copy of the test syllabus is attached herewith.

October Ekam Kasoti Paripatra; Std 3 to 8 October Mahina ni Ekam Kasoti Babat Syllabus

DOWNLOAD PARIPATRA